Deportacja nielegalnych imigrantów do kraju pochodzenia

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach. Projekt dotyczy  powrotów nielegalnie przebywających w UE obywateli państw trzecich do swoich krajów. Regulacja ma za zadanie dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, które dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
Zmiany zakładają:
1. wpisy do SIS informacji o powrotach nielegalnych imigrantów oraz wymianę informacji uzupełniających dotyczących tych wpisów,
2. identyfikację w SIS obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim.
3. skrócenie z 14 do 7 dni terminu na wniesienie odwołania od decyzji m. in. w sprawach zobowiązania do powrotu, udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy wydania dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.
4. skrócenie terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca z co najmniej 15 do 8 dni
wydłużenie z 5 do 10 lat możliwości nałożenia zakazu wjazdu w przypadku osób uznanych za zagrożenie oraz wpis ich danych do wykazu osób niepożądanych