Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§1

Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „adkins.pl” działający pod adresem https://www.adkins.pl/
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „ADKINS sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Bellottiego 5 lokal 2 01-022 Warszawa, o  numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272788192, o  numerze KRS: 0000649228, właściciel Serwisu
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu np.: komputer, telefon, tablet
 • Cookie (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Formularza Aplikacyjny – formularz dla osób zainteresowanych współpracą, dostępny w Serwisie w zakładce: https://www.adkins.pl/kariera/
 • Formularz Kontaktowy – formularz dla osób zainteresowanych ofertą lub kierujących zapytania w innych sprawach,   dostępny w Serwisie w zakładce:  https://www.adkins.pl/kontakt/

§2

Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

 • Adres pocztowy – ADKINS sp. z o.o., ul. Bellottiego 5 lokal 2 01-022 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej – biuro@adkins.pl
 • Połączenie telefoniczne – +48 22 838 23 92
 • Formularz Kontaktowy – dostępny pod adresem: https://www.adkins.pl/kontakt/

Administrator nie jest obowiązany powołać inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem mailowym: daneosobowe@adkins.pl lub w sposób wyżej wskazany.

§3

Rodzaje Plików Cookie

W trakcie korzystania z Serwisu dochodzi do zapisywania na Urządzeniu Użytkownika, na którym Użytkownik przegląda stronę internetową Serwisu, małych plików tekstowych zwanych plikami Cookie lub ciasteczkami.

Plikami Cookie zarządza przeglądarka internetowa Użytkownika. Plik Cookie identyfikuje urządzenie, na którym został zapisany, w okresie ważności danego pliku cookie lub w okresie jego zapisania na urządzeniu, nie identyfikuje osobiście Użytkownika.

Piliki Cookie ze względu na czas przetwarzania można podzielić na:

 • Cookie sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookie trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Serwis przetwarza następujące rodzaje plików Cookie:

 • niezbędne – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa. Bez nich Serwis nie będzie poprawnie działać
 • funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferencji językowych, co ułatwia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, umożliwia wybór języka w związku z udostępnieniem Serwisu w różnych językach:
Nazwa pliku cookieCelOkres przechowywania
pll_languageZarządzanie wielojęzycznością witrynyOkres ważności 1 rok

Przy wejściu do Serwisu informujemy Użytkownika, że poruszając się po stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie plików Cookie, przy czym zgoda ta dotyczy pliku pll_language, umożliwiającego wybór języka wyświetlania  Serwisu.

Serwis nie przetwarza plików Cookie dla celów statystycznych lub marketingowych.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie, konieczna jest zmiana preferencji w ustawieniach przeglądarki, którą używa Użytkownik do przeglądania Serwisu (patrz § 6). Nasz Serwis lub niektóre z jej usług mogą nie działać poprawnie, w przypadku zablokowania zapisu plików Cookie.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§4
Rodzaje przetwarzanych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo (poprzez pliki Cookie), a część danych to Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach kontaktowych.

Dane przetwarzane podczas wypełniania Formularza Kontaktowego:

 • Imię i nazwisko
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości

Dane przetwarzane podczas wypełniania Formularza Aplikacyjnego:

 • Imię i nazwisko
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Dane zawarte w załącznikach dodanych przez Użytkownika

§5

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Serwisu są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • odpowiedzi na zapytanie przesłane w Formularzu Kontaktowym, na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie informacji za pomocą tego formularza, (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane zostały przesłane za pomocą Formularza Aplikacyjnego w związku z chęcią zawarcia umowy o pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie  określonym  przepisami  prawa pracy, w szczególności wynikającym z art. 22[1] Kodeksu Pracy, natomiast inne podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane na podstawie zgody  (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez dobrowolne przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku nawiązania współpracy, dane Użytkownika będą przetwarzane w innych celach i w oparciu o inną podstawę prawną, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez naszych pracowników w trakcie obsługi.

Przetwarzanie plików Cookie reguluje Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§6

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookie zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Kontrola plików Cookie
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookie przez każdą witrynę internetową
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.
 • Przetwarzanie Danych osobowych przekazanych za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane Dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§7

Odbiorcy danych osobowych

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług IT niezbędnych do prowadzenia Serwisu.

§8

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania (zakończenia rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na zapytanie).

§9

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi – Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§11

Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator Serwisu nie współpracuje. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§12

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.