Cudzoziemcy

Obywatele spoza UE

Obywatele UE i ich rodziny

Obywatele UK po Brexicie

Uchodźcy

Obywatele spoza UE

Z

Zezwolenie na pobyt czasowy | Karta pobytu czasowego

Z

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Z

Zezwolenie na pobyt stały | Karta stałego pobytu

Z

Odwołania od decyzji do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Z

Zaproszenia

Z

Łączenie rodzin

Z

Wymiana karty pobytu | Karta pobytu

Z

Wizy

Obywatele UE i ich rodziny

Z

Rejestracja pobytu obywatela UE

Z

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Z

Pobyt stały obywatela UE

Z

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatele UE

Obywatele UK po Brexicie

Z

Pobyt

Z

Praca

Z

Działalność gospodarcza

Uchodźcy

Z

Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24/02/2022

Z

Ochrona czasowa

Z

Pobyt czasowy dla obywateli Białorusi