Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu

Od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE  przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Dotychczas złożone wnioski nadal są rozpatrywane, a nowe przyjmowane.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku z dużym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście masowego napływu cudzoziemców z Ukrainy.

Na mocy zmian, wojewoda nie ma obowiązku informowania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, a także nie będzie przekazywał do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponagleń składanych na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań w ww. sprawach przez organy I instancji.

Wprowadzone rozwiązanie dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.