Uchylenie przepisów COVID a legalność pobytu cudzoziemców w Polsce – 24 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, w tym:

 1. okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie od dnia 14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 2. okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz kart pobytu upływające w okresie od 14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 3. wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresy ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 4. wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy opuszczenia terytorium Polski, wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach – do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;
 5. uznanie pobytu cudzoziemców na terytorium Polski za legalny z mocy prawa, w sytuacji gdy w dniu 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, tj.:
  • ruchu bezwizowego
  • na podstawie wiz Schengen
  • na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen
  • na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Cudzoziemcy chcący pozostać w Polsce w okresie od 24 sierpnia 2023 r., powinni złożyć właściwe wnioski o uzyskanie zezwolenia na pobyt.

Opisane powyżej rozwiązania prawne mogą przestać być aktualne wcześniej niż w dniu 24 sierpnia 2023 r. ale tylko w przypadku odpowiednio wczesnego odwołania obowiązującego obecnie na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego (i nie zastąpienia go ponownie stanem epidemii). Spowodowałoby to, że rozpoczęłyby swój bieg określone w uchylanych przepisach terminy 30-dniowe, z których upływem następowałby upływ przedłużonych okresów uprawnień, ważności dokumentów czy terminów na dokonanie czynności.