Rezydent długoterminowy UE – zmiany w potwierdzeniu znajomości języka polskiego

24 czerwca br. weszły w życie zmiany w przepisie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.), w zakresie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego. W związku ze zmianami, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1076), które również weszło w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.

Zasady poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 wymienione w rozporządzeniu to:

1. certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) (dokument potwierdzający znajomość języka polskiego jak w dotychczasowym stanie prawnym);

2. certyfikaty następujących instytucji:

  • European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
  • telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC);

3. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez określone uczelnie.

4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Nowy katalog poświadczeń znajomości języka polskiego ma zastosowanie do postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które nie zostały zakończone do 24 czerwca 2023 r. W tych postępowaniach cudzoziemcy mogą wykazywać istnienie potwierdzonej znajomości języka polskiego już przy użyciu dokumentów znajdujących się w wyżej podanym katalogu.

Co warte uwagi, w dalszym ciągu istnieje możliwość wykazywania potwierdzonej znajomości języka polskiego za pomocą świadectwa ukończenia w Polsce szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim oraz za pomocą świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą.