Poland. Business Harbour – Zmiany

Zmianie ulega sposób identyfikacji beneficjentów programu „Poland. Business Harbour”. Uczestnikiem programu „Poland. Business Harbour” jest nie tylko cudzoziemiec, będący posiadaczem wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour” w okresie jej ważności, a także cudzoziemiec, który w okresie ważności wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour” złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,  o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a – c, g i h ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, cudzoziemiec posiadający wizę z adnotacją „Poland Business Harbour”, której ważność wygasła z dniem 31 lipca 2023 r. w związku z upływem okresu przejściowego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przed 31 lipca 2023 r. może kontynuować wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 470).