Nowe zasady wydawania zaproszeń i nowy wzór zaproszenia

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 16 marca 2023 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający, Dz.U. z 2023 r. poz. 637, dalej rozporządzenie) zmieniają się:

  1. wzory zaproszenia
  2. wzory formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  3. wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

Środki finansowe wymagane przez Rozporządzenie obniżają się do 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca, gdy cudzoziemiec jest zstępnym, wstępnym lub małżonkiem zapraszającego, rodzicem małżonka zapraszającego, rodzeństwem zapraszającego lub dzieckiem małżonka zapraszającego.

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  1. 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  2. 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone w pkt 1 i 2.

Nowy wzór zaproszenia oraz wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń opublikowane zostały jako załączniki do rozporządzenia.