Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego – Cudzoziemcy

Do 31 marca 2023 r. został przedłużony stan zagrożenia epidemicznego. Do upływu 30-go dnia następującego po dniu zakończenia tego stanu, przedłużeniu ulegają:
  1. legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  2. okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
  3. terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  4. ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.