Przedłużenie obowiązywania zaświadczeń o objęciu ochroną czasową do 4 marca 2025 r.

Ochrona czasowa została przedłużona do 4 marca 2025 r. W związku z tym, takiemu samemu przedłużeniu podlegają również terminy obowiązywania wydanych dotychczas zaświadczeń o objęciu ochroną czasową.
Osoby, które otrzymały w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o objęciu ochroną czasową z datą ważności do 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zaświadczenia te zachowają ważność do 4 marca 2025 r.
Przepisy nie przewidują podstawy prawnej do wymiany już wydanych zaświadczeń z powodu przedłużenia obowiązywania ochrony czasowej. Dokumenty zawierają odpowiednią wzmiankę o przedłużeniu okresu ich ważności z mocy prawa. Dlatego też cudzoziemcy, którzy dotąd otrzymali zaświadczenia mogą dalej posługiwać się nimi jako dokumentami pobytowymi potwierdzającymi ich status prawny.
Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski. W takim przypadku potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.