Duże zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy z podpisem prezydenta 2024

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera istotne kwestie dotyczące legalności pracy i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, dlatego też chcemy się z Państwem podzielić tą wiedzą. Zmiany obejmują:

 1. przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r.;
 2. objęcie ochroną czasową małoletnich dzieci obywateli Ukrainy oraz małoletnich dzieci małżonków obywateli Ukrainy;
 3. składanie wniosków o nadanie numeru PESEL, obywatel Ukrainy musi go złożyć niezwłocznie (dotychczas miał 30 dni od przybycia do Polski);
 4. dostęp do rynku pracy w zakresie:
  • skrócenia z 14 do 7 dni terminu na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy,
  • wprowadzenia konieczności złożenia kolejnego powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w przypadku, gdy zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w powiadomieniu, obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu,
  • wprowadzenia wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej,
  • wprowadzenia obowiązku powiadomienia przez obywatela Ukrainy pracodawcy o doręczeniu mu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w terminie 7 dni od doręczenia decyzji;
 5. umożliwienie składania wniosków na łączenie rodzin dla obywateli Ukrainy bez konieczności spełniania wymogów obowiązkowych dla innych cudzoziemców.