INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), przekazuję następujące informacje:

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest ADKINS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-022), przy ul. Józefa Bellottiego nr 5, lok.2;

W sprawach przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych oraz realizacji praw możesz kontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres:  daneosobowe@adkins.pl  bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W przypadku nawiązania współpracy, Twoje dane będą przetwarzane w innych celach i w oparciu o inną podstawę prawną, o czym zostaniesz poinformowany przez naszych pracowników w trakcie obsługi.

3. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być powierzone do przetwarzania podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane dotyczą przysługuje w granicach określonych w przepisach prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

Twoje dane osobowe nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.